dijous, 21 de maig de 2015

UN PROBLEMA DE LES PROVES DE VALÈNCIA

2015 - Nivell 4


Quina és la suma dels coeficients del polinomi

W(x) = (-2x4 + 6x2 - 4)23 ?

A) 48  B) 223  C) -48  D) -222  E) 0
AJUDA I SOLUCIÓ