dimarts, 29 de desembre de 2015

Un tercer del 2000En Pere i la Maria aposten 20 caramels cadascú en un joc d’atzar i es quedarà tots els caramels qui primer guanyi 10 partides. Quan en Pere n’ha guanyat 7 i la Maria, 9, han d’acabar de jugar i decideixen distribuir els caramels d’acord amb les probabilitats de guanyar que tenien en aquell moment. Quants caramels rebrà la Maria?
A) 20    B) 25    C) 30    D) 32    E) 35

ajuda i solució

dijous, 24 de desembre de 2015

Un altre del 2000Els nombres naturals de l’1 al 7 s’han situat en els set punts del gràfic de manera que la suma dels nombres de cadascun dels tres quadrilàters és 15.
Quin nombre hem posat a x?
A) 1   B) 2   C) 4   D) 5   E) 6
ajuda i solució

divendres, 18 de desembre de 2015

Aquell Cangur 2000 ja queda llunyEn un moment determinat, la mitjana de les edats de les persones que hi ha en una sala és igual al nombre de persones. En aquell moment entra a la sala una persona de vint-i-nou anys i, sorprenentment, la nova mitjana d’edats segueix essent igual al nombre de persones de la sala. Quantes persones hi havia inicialment en aquesta reunió?
A) 14    B) 15    C) 16    D) 17    E) 18

dimarts, 15 de desembre de 2015

Un de Geometria bàsica

Un paral·lelogram es descompon en quatre triangles unint els vèrtexs a un punt interior. Quin dels llistats següents pot representar les àrees dels quatre triangles?

A)5,6,7,12  B)4,5,8,9  C)10,11,12,19  D)11,13,15,16  E)12,14,16,32

AJUDA I SOLUCIÓ

divendres, 11 de desembre de 2015

Un altre que mira el 2016Quin és el residu de dividir  20! + 2016 entre 210 ?
A) 0   B) 480   C) 992   D) 8   E) 940
AJUDA I SOLUCIÓ

diumenge, 6 de desembre de 2015

L'any de les proves és el 2016Alguns problemes faran referència al nombre de l'any de les proves.
A tall d'exemple: 
AJUDA I SOLUCIÓ
Quines són les dues darreres xifres de    92016 ?
A)  89   B)  21   C) 16   D) 41   E) 09

dijous, 3 de desembre de 2015

Un de Geometria? del 2006


 Un rectangle està format per set quadrats de diferents mides. Els grocs són iguals entre ells i tenen 8cm de costat. Els blaus també són iguals. Quant mesura el costat del quadrat més gran?
A)    15cm  B) 18cm  C) 20cm  D) 24cm  E) 30cm 

Ajuda i solució

dimecres, 2 de desembre de 2015

ON SÓN ELS ERRORS (en plural)?

 Els percentatges que figuren a la imatge són:
 40% (Rivera)  , 31%(Sánchez) , 25%(Rajoy) , 18%(Iglesias)
T'impressiona?

dijous, 26 de novembre de 2015

UN DEL 2004 (dels fàcils)A les onze caselles del dibuix hi hem de posar números de manera que la suma de tres caselles consecutives sempre sigui igual a 21. Ja hi ha dos números posats. Quin número ha d’anar al costat del 7?
A) 6   B) 7   C) 8   D) 10   E) 21

76


dimecres, 18 de novembre de 2015

Provam amb un problema nouSabent que l’àrea de l’hexàgon inscrit és 24 metres quadrats, quina àrea té l’hexàgon circumscrit?
A) 30 m2   B) 32 m2   C) 29 m2   D) 36 m2   E) 28 m2
ajuda i solució

 

dissabte, 14 de novembre de 2015

Percentatges - Cangur 2004 - Nivell 4Es van fer les eleccions a Verduralàndia. Totes les persones que van votar el partit PMB (Partit dels Menjadors de Bròquil) realment havien menjat bròquil. D’altra banda, el 90% de les persones que van votar altres partits no havien menjat mai bròquil. ¿Quin tant per cent de vots va tenir el PMB en les eleccions si es coneix la dada que el 46% del conjunt de persones que van votar havia menjat anteriorment bròquil?
A) 40%    B) 41%    C) 43%    D) 45%    E) 46%

Si no basta una lectura atent de l’enunciat, pots aclarir les idees amb un diagrama de Venn; sí, allò dels conjunts .
AJUDA I SOLUCIÓ

dimarts, 10 de novembre de 2015

Un de NOMBRES València 2015En un torneig d’escacs participen 15 persones de quatre equips: A , B , C i D. Cada equip està format per almenys dues persones i el nombre de participants de cada equip és diferent. El nombre de participants de l’equip A i B junts és 7, mentre que els participants de l’equip A i D junts és 9. Quants membres formen l’equip C?
A)2    B)3     C)4      D)5      E)6

ajuda i solució

divendres, 6 de novembre de 2015

Un de GEOMETRIA València 2015La figura mostra una ceràmica dissenyada per Antoni Gaudí, obtinguda dividint cada costat d’un octògon regular en tres parts iguals. Quina relació hi ha entre l’àrea acolorida i la de la zona que no ho està?
A)    1  
B)  2/3 
C)  1/2 
D)  1/3 
E)  1/4

AJUDA I SOLUCIÓ

divendres, 30 d’octubre de 2015

VALÈNCIA 2015 -nivell 1Andreu, Bernat,Susanna i Teresa tenen caramels. Teresa té més caramels que Susanna; els xics junts tenen tant caramels com les xiques juntes, i Andreu i Teresa junts tenen menys caramels que Bernat i Susanna junts. Quina de les afirmacions següents és certa?
A)  Susanna té tants caramels com Bernat
B)   Teresa té més caramels que Bernat
C)   Andreu té menys caramels que Susanna
D)  Susanna té tants caramels com Teresa
E)    Qui més caramels té és Teresa
AJUDA i SOLUCIÓ

dilluns, 26 d’octubre de 2015

Un altre de València nivell 4Si  x  i  y  són nombres enters positius que compleixen  x2 = 53 + y2 , quin dels valors següents pot ser  el producte   x · y ?

A)  54      B)  270       C)  343      D)  702     E)  Cap dels anteriors

Escrivim  la condició  d’aquesta altra manera    x2 – y2 = 53
T’ajuda gens, una diferència de quadrats?
AJUDA I  SOLUCIÓ

dimarts, 20 d’octubre de 2015

Cangur VALÈNCIA 2015 nivell 4Tenim una màquina transformadora que quan rep un nombre retorna,amb la mateixa probabilitat, el resultat de sumar-li 2, de sumar-li 3, de multiplicar-lo per 2 o de multiplicar-lo per 3. Introduïm el número 1 a la màquina i en surt a . Introduïm a a la màquina i en surt b. Introduïm b a la màquina i en surt c. Quina és la probabilitat que  c sigui un nombre parell ?

A)  21/32    B)  9/16     C)  11/16    D)  15/32   E) una altra probabilitat

Els diagrames d’arbre resolen fàcilment aquest tipus de problemes. Tanmateix convendrà imaginar un arbre amb menys branques que les suggerides per l’enunciat...
AJUDA I SOLUCIÓ

dissabte, 17 d’octubre de 2015

Cangur VALÈNCIA 2015 nivell 3Calculeu la xifra de les desenes del nombre
1!  + 2!  + 3!  + 4!  + 5!  + ...... + 2015!
A) 0       B) 1       C) 2       D) 3        E) 5
  

dilluns, 12 d’octubre de 2015

Cangur VALÈNCIA 2015 nivell 2Una mosca vola des de Borriana a Londres (passant per París) i això suposa una distància aproximada de 2500 km. La mosca comença amb una velocitat inicial de 1m/s , però és una mosca màgica i dobla la seva velocitat cada metre recorregut. Doneu una estimació del temps aproximat que tardarà la mosca a completar el viatge.

A) 2 anys     B) 2 mesos     C) 12 hores     D) 2 segons
E) La mosca no arribarà mai a Londres, ni tan sols a París
AJUDA I SOLUCIÓ

divendres, 9 d’octubre de 2015

Cangur VALÈNCIA 2015 nivell 1

Aquest any les proves del País Valencià foren diferents de les nostres.
Vet aquí un exemple de Nivell 1 i puntuació 5

A és el nombre 11111.....1111 format per 2015 xifres iguals a 1. Quina és la suma de les xifres del nombre que resulta de multiplicar A per 2015?
A) 16119     B) 16120     C) 16125     D) 16384     E) 2015·2015

Si vols un consell, prova amb un nombre de menys uns i multiplica'l per 2015.
Pots fer servir l'algoritme del producte que t'ensenyaren de petit
I si necessites ajuda...
ajuda i solució

 

dijous, 24 de setembre de 2015

CANGUR 2016

S'ha anunciat la data de les proves Cangur 2016
A Balears es faran dia 17 de març

Començam la temporada
Un primer problema (corresponent al nivell 4ESO del Cangur 2015)


La Isabel vol escriure un nombre en cada una de les set regions del dibuix. Dues regions són veïnes si comparteixen part de la seva frontera. A cada regió el nombre és la suma dels nombres de totes les regions veïnes.La Isabel ja ha posat els nombres de dues regions tal com mostra el dibuix. Quin nombre haurà d'escriure a la regió central?
A)  0      B)  1       C)  -4       D)  6        E)  -2  

AJUDA I SOLUCIÓ

dijous, 30 de juliol de 2015

CANGUR VALÈNCIA 2015

Un problema del Nivell 4


Donats 5 nombres naturals, hi ha 10 possibilitats de sumar-los de dos en dos. Si els resultats de les 10 sumes  són 22, 48, 50, 55, 57, 83, 89, 91, 117 i 124, quin és el segon nombre més gran dels cinc?

A) 45   B) 50   C) 53   D) 49   E) 75 
ajuda i solució

dijous, 21 de maig de 2015

UN PROBLEMA DE LES PROVES DE VALÈNCIA

2015 - Nivell 4


Quina és la suma dels coeficients del polinomi

W(x) = (-2x4 + 6x2 - 4)23 ?

A) 48  B) 223  C) -48  D) -222  E) 0
AJUDA I SOLUCIÓ

dimecres, 29 d’abril de 2015

SOLUCIONS CANGUR 2015 - PROVES BALEARSNivell BAT2
Preguntes
de 3 punts
Preguntes
de 4 punts
Preguntes
De 5 punts
1. D
11. E
21. D
2. B
12. C
22. C
3. A
13. B
23. A
4. C
14. A
24. C
5. E
15. D
25. E
6. B
16. B
26. D
7. A
17. D
27. C
8. C
18. D
28. B
9. B
19. E
29. D
10. E
20. E
30. D
Nivell BAT1
Preguntes
de 3 punts
Preguntes
de 4 punts
Preguntes
De 5 punts
1. D
11. C
21. D
2. A
12. B
22. B
3. C
13. B
23. E
4. A
14. D
24. A
5. E
15. C
25. C
6. E
16. A
26. A
7. B
17. D
27. B
8. D
18. B
28. D
9. B
19. B
29. B
10. D
20. C
30. B


Nivell ESO4
Preguntes
de 3 punts
Preguntes
de 4 punts
Preguntes
De 5 punts
1. D
11. A
21. C
2. E
12. C
22. D
3. E
13. D
23. B
4. B
14. E
24. C
5. A
15. C
25. E
6. D
16. D
26. C
7. B
17. C
27. A
8. E
18. D
28. C
9. C
19. D
29. D ?
10. D
20. D
30. D
Nivell ESO3
Preguntes
de 3 punts
Preguntes
de 4 punts
Preguntes
De 5 punts
1. D
11. C
21. B
2. B
12. A
22. C
3. E
13. B
23. E
4. C
14. E
24. D
5. A
15. D
25. B
6. A
16. A
26. C
7. D
17. A
27. A
8. A
18. E
28. D
9. B
19. B
29. C
10. E
20. E
30. C